Bijkomende informatie omtrent de door u ontvangen e-mail.

De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen door op deze e-mail te antwoorden en wis deze e-mail van alle apparaten. Elke verwerking van gegevens in deze e-mail is ongeoorloofd anders dan door de beoogde ontvanger voor de overeengekomen doeleinden. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ongeoorloofd gebruik van informatie opgenomen in deze e-mail.

Le contenu de cet e-mail est confidentiel. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur en répondant à cet e-mail et supprimer cet e-mail de tous les appareils. Tout traitement de données dans cet e-mail n’est pas autorisé, sauf par le destinataire prévu aux fins convenues. L’expéditeur décline toute responsabilité pour toute utilisation non autorisée des informations contenues dans cet e-mail.

The contents of this email are confidential. If you have received this message in error, please inform the sender straight away by replying to this email and erase this email from all devices. Any processing of data contained within this email is unauthorized other than by the intended recipient for the agreed purposes. The sender accepts no liability for any unauthorised use of the information included in this email.